สมาชิกเดิมเข้าสู่ระบบ โปรดกรอกข้อมูล..

  • Future by Design
  • มีมาตรฐาน บูรณาการ
    สะดวก รวดเร็ว
  • งานที่ชอบ อนาคตที่ใช่
    ออกแบบความสำเร็จด้วยตัวเราเอง
  • ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด
    ย่อมจะทำได้ดีและมีความสุข
ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ชอบและใช่
เราจะทำได้ดีและประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

   

มีผู้กล่าวว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้คน เลือกคณะเลือกอาชีพตามกระแส ตามคนรอบข้าง ที่หนักหนากว่านั้นคือปล่อยตามยถากรรม (by default) myCAREER test เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ออกแบบอนาคต อาชีพ ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของเรา ที่สำคัญด้วยตัวเราเอง (by design)

myCAREER test เป็นการบูรณาการ 3 แนวคิดสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย นั่นคือ DISC model, Multiple Intelligences และ Holland Codes (RIASEC) ที่จะช่วยให้รู้จักเข้าใจตัวเรามากขึ้นในแง่มุมของบุคลิกลักษณะ สไตล์ ความสามารถความถนัดที่มีอยู่ รวมไปถึงความสนใจของตัวเราเอง เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเลือกคณะ สาขา อาชีพ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญมากๆ สำหรับการกำหนดอนาคตของตัวเรา

  

myCAREER test

เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคล อาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ และอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจของตัวเรา เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกอาชีพหรือสาขาวิชาที่จะเรียนต่อไปในอนาคต

พหุปัญญา Multiple Intelligences
ความสนใจ Interest: Holland Codes

เหมาะสำหรับ....

นักเรียนมัธยมต้น

เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเลือกสายการเรียนให้สอดคล้องกับแนวของอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

นักเรียนมัธยมปลาย

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เพื่อเลือกคณะสาขาที่ชอบ ถนัดและใช่ที่สุด

นักศึกษา

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการยืนยันเพื่อความมั่นใจในคณะสาขาวิชาที่เรียนอยู่ว่าเป็นแนวทางที่ใช่ หรืออาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีและใช่มากกว่า

คุณครูแนะแนว

ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการแนะแนวอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เพื่อสามารถได้เลือกอาชีพ คณะ สาขาวิชาที่จะเรียนได้อย่างเหมาะสม

ทำไมต้อง myCAREER test !

บูรณาการ

Integrated

เป็นการนำแนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลทั้ง 3 มิติมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อความครอบคลุมและประโยชน์สูงสุด

มีมาตรฐาน

Standard

กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบยึดหลักการ ขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างครบถ้วนถูกต้อง

สะดวก รวดเร็ว

Frieindly and Speedy

เป็นการทำแบบทดสอบออนไลน์ สามารถทำที่ไหนเมื่อไรได้ตามความสะดวกและต้องการ หลังทำเสร็จเครื่องจะประมวลผล สร้างรายงานออกมาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

43%
ชาย
46%
หญิง
11%
ไม่ระบุ
ผู้ทำแบบทดสอบ
my CAREER
1%
อายุ < 12 ปี
52%
อายุ 12-20 ปี
47%
อายุ > 20 ปี