1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพมี 2 วิทยาเขต ดังนี้
       1. วิทยาเขตกล้วยนํ้าไท ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 0-2249-5132-6 (สายตรง), 02-350-3500-99 ต่อ 1582- 1588, 1609-1610 โทรสาร 0-2350-3656
       2. วิทยาเขตรังสิต เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 โทรศัพท์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 9 ต่อ 2411 - 2417 โทรสาร 0-2516-4412
       Website: www.bu.ac.th
       Facebook: www.facebook.com/bangkokuniversity
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 หลักสูตร โดยคณะ/สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาร่วมกับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีดังนี้ 
คณะบัญชี
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา
 
คณะบริหารธุรกิจ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จำนวน 8 สาขาวิชา คือ การตลาด การเงิน การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การตลาดดิจิทัล และการวางแผนการเงินและการลงทุน 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จำนวน 5 สาขาวิชา คือ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารตรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชาคือ ศิลปะการแสดง
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา
 
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำนวน 6 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษภาษาไทยการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ การจัดการการโรงแรมการจัดการธุรกิจสายการบิน และการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)จำนวน 1 สาขาวิชา
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 4 สาขาวิชาคือ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.)จำนวน 4 สาขาวิชาคือการออกแบบนิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ การออกแบบแฟชั่น และการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) จำนวน 4 สาขาวิชาคือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)(หลักสูตร 5 ปี)จำนวน 1 สาขาวิชา และ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชาคือ การออกแบบภายใน
 
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 
วิทยาลัยนานาชาติ
       เปิดสอนจำนวน 5 สาขาวิชา คือ การตลาด นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย
 
วิทยาลัยนานาชาติจีน
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย