1.ที่ตั้ง
       ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2800-6800-5 โทรสาร 0-2800-6806 http://www.bkkthon.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี 
 
คณะรัฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี มัลติมีเดียและแอนิเมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีส์งแวดล้อม 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาภาษาไทย 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาพยนตร์และศิลปะการแสดงสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ 
 
คณะบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี 
 
คณะดุริยางคศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี 
 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวิชาสาธารฌสุขศาสตร์ 
 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย