1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยเกริก มีสถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา เบอร์ติดต่อ 02-970-5820, 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113 โทรสาร. 02-5523513 สำนักวิชาการ เบอร์ติดต่อ 02-970-5820, 02-552-3500-9 ต่อ 210,228 โทรสาร.02-5523513 www.krirk.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
      มหาวิทยาลัยเกริก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะวิชาดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
      1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)มีจำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
      2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
 
คณะศิลปศาสตร์
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มีจำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
 
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 
คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย