1. ที่ตั้ง 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 5 วิทยาเขต คือ
       วิทยาเขตบางเขน ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์วาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน 
       วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ห่างจากจังหวัดนครปฐม ไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน) เป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
       วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 123 กิโลเมตร โทรศัพท์0-3835-1169
       วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม)
โทรศัพท์ 0-4272-5052 และ 08-6224-1118 
      โครงการจัดตั้งวิทยาเขต ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 7215 สุพรรณบุรี 
 
2. คณะที่เปิดสอนในแต่ละวิทยาเขต 
       
วิทยาเขตบางเขน มีคณะเปิดสอน 15 คณะ 1 สถาบันสมทบ คือ
      คณะเกษตร ประมง วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร มนุษยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคนิคการสัตวแพทย์ และสิ่งแวดล้อม สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน
     
 วิทยาเขตกำแพงแสน มีคณะเปิดสอน 5 คณะ คือ
      คณะเกษตร กำแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
       
วิทยาเขตศรีราชา มีคณะเปิดสอน 5 คณะ คือ
      คณะวิทยาการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาศาสตร์ศรีราชา เศรษฐศาสตร์ศรีราชา พาณิชยนาวีนานาชาติ
       
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีคณะเปิดสอน 4 คณะ คือ
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
       
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสาขาวิชาเปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวภาคพิเศษ
 
3. การจัดการศึกษา
       โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ website: www.ku.ac.th
 
รายละเอียดนอกจากนี้ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย