1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน 2 แห่งคือ
       1. วิทยาเขตพัฒนาการ
       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งอยู่เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์0-2320-2777, 0-2321-6930 เว็บไซต์ http: //www.kbu.ac.th
       2. วิทยาเขตร่มเกล้า
       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์              0-2904-2222 เว็บไซต์ http://www.kbu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการศึกษาโดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับปริญญาตรีที่เปิดรับในคณะ สาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
       
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
       
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุ และโทรทัศน์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ 
       
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
       
คณะจิตวิทยา
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
       
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
       
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  www.kbu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย