1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4300-9700 โทรสาร 0-4320-2660 (หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเข้าศึกษา : กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 42187,44759 หรือ 0-4320-2660 โทรสาร 0-4320-2660, 0-4320-2428, 0-4320-3200)
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาตามปกติ 4, 5 และ 6 ปี ในคณะ/ประเภทวิชาดังต่อไปนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ชั้นปีที่ 1-2 ศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ศึกษารายวิชาชีพเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์ สาขาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษารายวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ โดยมีการฝึกปฏิบัติงานทั้งในคลินิก ภาคสนาม และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามปกติ 6 ปี ชั้นปีที่ 1-2 ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 ศึกษาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ ด้านปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาวิชาชีพคลินิกทางด้านสัตวแพทยศาสตร์มีการฝึกงานทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และสถานประกอบการต่างๆ ในการฝึกงานนอกหลักสูตร และในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 
 
คณะเภสัชศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 226 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี ซึ่งแผนการสอนแบ่งเป็น 4 ระยะคือ
       ระยะที่ 1 ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในชั้นปีที่ 1 
       ระยะที่ 2 การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ในชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาต้น 
       ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาในกลุ่มวิชาสาขาเฉพาะในชั้นปีที่ 5
       ระยะที่ 4 เป็นการแกปฏิบัติวิชาชีพในชั้นปีที่ 6 ณ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาล ร้านยา โรงงานยาทั้งในและต่างประเทศ 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตใน 2 สาขาวิชาคือ
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาแบบทวิภาค ใช้เวลาศึกษาตามปกติ 5 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จัดการศึกษาแบบทวิภาค ใช้เวลาการศึกษาตามปกติ 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจาก 4 สายวิชา ดังนี้
       1)สายวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
       2)สายวิชาการออกแบบสิ่งทอ
       3)สายวิชาการออกแบบเครื่องเรือน
       4)สายวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
 
คณะเทคนิคการแพทย์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 2 สาขาวิชา คือ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามปกติ 4 ปีการศึกษา โดยรับนักศึกษาทั้งหญิงและชาย ที่สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนี้
       การศึกษาเป็นแบบหน่วยกิตทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ คือ การศึกษาภาคต้นและภาคปลาย และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ มีระยะเวลาการศึกษา 4-8 ปี 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ใน 2 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
คณะเกษตรศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 7 วิชาเอกได้แก่กีฏวิทยาวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสัตวศาสตร์ 2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร 3. สาขาวิชาการประมง 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 14 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สถิติ จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศสถิติ และวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 
คณะเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 4 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีการอาหารและเทคโนโลยีการผลิต 
 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มีทั้งหมด 8 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ป่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใน 8 สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรม เคมีและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       นักศึกษาภาคปกติ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาใน 8 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเคมี
       นักศึกษาโครงการพิเศษ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ป่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต รวม 12 หลักสูตร 
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใน 5 สาขาวิชา คือ การเงิน การตลาด การจัดการการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์และการจัดการการท่องเที่ยว 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตใน 4 สาขาวิชา คือทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Law) ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชาการจัดการการคลัง 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  คือ
              1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ (Bachelor of Arts in International Affairs)
              2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (Bachelor of Business Administration in Global Business)
              3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (Bachelor of Business Administration in International Marketing)
              4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts in Tourism Management)
              5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Communication Arts) 
 
วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ. หนองคาย 43000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4241-5600 โทรสาร 0-4241-5699 อยู่ห่างจากตัวเมือง 9 กิโลเมตร ผ่านถนนสาย อุดร - หนองคาย หน่วยที่รับเข้าศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ และพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย โทรศัพท์ 0-4241-5611, 0-4241-5622 เปิดสอนทั้งสิ้น 4 คณะวิชา ดังนี้
       1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ 1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 3) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 4) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ 1) สาขาวิชาการเงิน 2) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 3. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย