1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยชินวัตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์0-2599-0000 กด 2 โทรสาร 0-2599-3351 อีเมล์ amd@siu.ac.th เว็บไซต์ http://www.siu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
      จัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค และภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)โดยจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีนานาชาติและภาษาไทย จำนวน 6 สาขาวิชา

คณะวิชา

หลักสูตร

ประเภท

คณะการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลัอม

หลักสูตรภาษาไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)

หลักสูตรภาษาไทย

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย

ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย