1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ต่อตรงจากภายนอกสู่หมายเลขภายใน มหาวิทยาลัยใช้หมายเลข 94 แล้วตามด้วยหมายเลขภายในที่ต้องการ เครื่องตรงผ่านพนักงานรับสาย 0-5394-1000, 0-5394-1301, 0-5394-1302 โทรสาร. 0-5321-7143 สำหรับการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล 0-5394-8914, 0-5394-8918 Website: www.reg.cmu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังนี้ 
คณะแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี 
 
คณะเภสัชศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี คือ มีแผนการศึกษาจำนวน 2 แผนคือ                              แผน 1 เภสัชอุตสาหการ และแผน 2 บริบาลเภสัชกรรม 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี
       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแผนปกติ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นความรู้พื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ
       เนื้อหาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแผนปกติ) ประกอบด้วย
       1. การศึกษาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ใฝ่รู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีวิจารณญาณและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
       2. การศึกษาในหมวดวิชาชีพการพยาบาล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการพยาบาลและระบบสุขภาพและจะต้องได้แก่ทักษะในการปฎิบัติการพยาบาลได้แก่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา พยาบาล และการฟื้นฟู สภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมผู้รับบริการทั้งในระดับ บุคคลครอบครัวและชุมชน
       ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพสูงสูดตามความสามารถของนักศึกษา โดยได้จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
       ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะได้สิทธิ์ในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์(ชั้นหนึ่ง) จากสภาการพยาบาล 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ใน 13 สาขาวิชาโดยจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน 7 กลุ่ม สาขาวิชาดังนี้
       กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
       กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
       กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
       กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาธรณีวิทยา
       กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
       กลุ่มที่ 6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
       กลุ่มที่ 7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะต้องเรียนวิชาบังคับพื้นฐานร่วมเหมือนกันในภาคเรียนที่ 1 จึงจะเลือกเข้าศึกษา    ตามแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาเอก ภายในกลุ่มนั้นๆ ในภาคการศึกษาที่ 2
 
คณะเกษตรศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ดังนี้
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากีฏวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกคนจะต้องเรียนวิชาบังคับพื้นฐานเหมือนกัน และจะเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกในปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 แล้วจึงจะลงทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาเอกในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (สหกิจศึกษา) เฉพาะสาขานี้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตร นานาชาติและวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ศิลปศึกษา และพลศึกษา ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี โดยในชั้นปีที่ 5 จะเป็นการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
คณะมนุษยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รวมทั้งหมด 13 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ดังนี้
       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิกและกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
       2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บ้านและชุมชน ปรัชญา ประวัติศาสตร์ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน การท่องเที่ยวและภาษาและวัฒนธรรมพม่า
นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ อีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาจีนใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะการสื่อสารมวลชน
       1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เปิดสอนในแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สื่อการแสดง สื่อใหม่ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
       2. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และ การสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4.5 ปี (4.5 ปี และ 3 ภาคเรียนฤดูรัอน)โดยได้รับปริญญาจากเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนโดยจัดทำใบระเบียนถาวร(Transcript) จำนวน 2 ฉบับและคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ปริญญาแยกกัน
 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอน 2 หลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ 1. บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคปกติ (แผนการเงินและการธนาคาร แผนการจัดการและแผนการตลาด) ภาคพิเศษ (แผนการจัดการและแผนการตลาด)
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 2.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี) 3.) หลักสูตรควบสองปริญญา (เศรษฐศาสตร์-การสื่อสารมวลชน) เป็นความร่วมมือ ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสอง สาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม ใช้เวลาศึกษา ตามหลักสูตร 4.5 ปี (4.5 ปี และ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน) โดยได้รับปริญญาจากเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) โดยจัดทำใบระเบียนถาวร (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ และคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละปริญญาแยกกัน 
 
คณะสังคมศาสตร์
       เปิดสอน 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ดังนี้
       1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
คณะวิจิตรศิลป์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต รวม 9 สาขาวิชา ดังนี้
       1. หลักสูตรที่ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชา ศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชา ประติมากรรม สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง สาขาวิชาศิลปะ
การถ่ายภาพ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย) และสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย) โดยสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีคุณสมบัติเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาดังนี้
              1. ควรมีความสนใจ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อ วงการออกแบบสื่อ และวงการศิลปะ
              2. ควรมีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
       2. หลักสูตรที่ใช้เวลาศึกษา 5 ปี ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา ผู้จบการศึกษาสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี การจัดการเรียน การสอนในระบบ 1:2:3 คือ ระดับเตรียมสัตวแพทย์ใช้เวลาเรียน 1 ปีการศึกษา ระดับปรีคลินิกทางสัตวแพทย์ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา ระดับคลินิกทางสัตวแพทย์ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา ใช้เวลาในการศึกษาตาม หลักสูตร 4 ปี 2.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มีเนื้อหาของหลักสูตร การประเมินผลการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ แต่เปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ                             1. รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) 2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3. รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ภาคปกติ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย) 4. รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย)
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) B.S.(Architecture) ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Arch) ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี
 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (วิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
       เปิดสอน 3 หลักสูตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม (หลักสูตรสองภาษา) 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย