1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2938-7060-65                    โทรสาร 0-2938-6957 http://www.sju.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ 7 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตร 
              บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
              บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตร
              นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตร
              วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตร
              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย