1. ที่ตั้ง
      วิทยาเขตสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี 45/45 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
      วิทยาเขตเมือง 8/151 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 59 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
      โทรศัพท์ 0-7720-4431-2 โทรสาร 0-7726-4225 อินเทอร์เน็ต www.tapee.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
      มหาวิทยาลัยตาปี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะบัญชี
      เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
 
คณะบริหารธุรกิจ
      เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
คณะนิติศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะศิลปศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยตาปี http://www.tapee.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย