1. ที่ตั้ง
1. วิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ
     1.1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโทรศัพท์ 074-317600-1 มีพื้นที่ 160 ไร่ ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
          - ระดับปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
     1.2 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 24 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา
2. วิทยาเขตพัทลุง มีพื้นที่ปฏิปติการ 2 แห่ง คือ
     2.1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโทรศัพท์ 074-609600 มีพื้นที่ 3,500 ไร่ ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
     2.2 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,500 ไร่ เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิปัญญาทักษิณ
 
2. การจัดการศึกษา
     ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
คณะศึกษาศาสตร์
     1. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาชีววิทยา
     2. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
     2. เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาประวํติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
     3. เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
     4. เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     5. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
     1. เปิดสอนหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
     2. เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     1. เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     2. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการประกอบการและการจิตการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
     3. เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 
คณะนิติศาสตร์
     เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 
วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
คณะวิทยาศาสตร์
     1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
     2. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
      1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
      2. เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 
คณะนิติศาสตร์
     เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
     เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย