1 .ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดระยองสถานที่ตั้งวิทยาเขตระยอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอ กอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

สถานที่ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลางของ มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

โทรสาร/เว็บไซต์

ศูนย์ Admissions กองบริการการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต่อ 1621- 1623, 1626-1628

0-2555-2168

 www.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อ 8110,8119, 0-2587-4351

0-2587-4843 www.eng.kmutnb.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ต่อ 4210, 4219,4220

0-2587-8259

www.sci.kmutnb.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต่อ 3226, 3226,3276

0-2586-9016,0-2587-6287 www.fte.kmutnb.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต่อ 6201,0-2587-6930

0-2587-4356

www.cit.kmutnb.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ต่อ 6807,6808

0-2555-2000 ต่อ 6811 www.diat.cit.kmutnb.ac.th

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต่อ 3802 และ 0-2587-1261

0-2587-1262 www.bid.kmutnb.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 95

ต่อ 2811,2812

0-2555-2811

www.inter.kmutnb.ac.th

ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

ตึก 65 ชั้น 12 ณ มจพ. กรุงเทพฯ

  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0-2555-2000 ต่อ 3101

-

วิทยาเขตปราจีนบุรี

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

0-3721-7300 ต่อ 7003,7017

 0-3721-7339

0-3721-7317

www.fitm.kmutnb.ac.th

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0-3721-7300-9 ต่อ 7900,7908

0-3721-7312 www.agro.kmutnb.ac.th

- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

0-3721-7300-9

ต่อ 6603, 6607

0-3721-7344

ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตระยอง ณ มจพ.กรุงเทพ

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005

02-5555-2000 ต่อ 2045

 

 

 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์กลางของ มหาวิทยาลัย (0-2555-2000)

โทรสาร/เว็บไซต์

วิทยาเขตระยอง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

0-3862-7001-3

www.eat.kmutnb.ac.th

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                       0-3862-7012

0-3862-7012 www.sciee.kmutnb.ac.th

- คณะบริหารธุรกิจ

ต่อ 3282,3236,3260

                   0-3862-7021

0-2555-2181 www.fba.kmutnb.ac.th

สถาบันสมทบ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง (ศาลายา)

0-2431-3613 ต่อ 502

0-2431-3613 ต่อ 502 www.goldsmith.ac.th

 

 

 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ใน 13 คณะ/วิทยาลัย 1 สถาบันสมทบ (จำนวน 92 รหัสวิชา) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละคณะ/ วิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย