1. ที่ตั้ง
       สำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เลขที่ 2 ถนนนางลี้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 2123, 0-2287-9625 www.rmutk.ac.th หรือ www.admissions.rmutk.ac.th
       สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2287-9643
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
 
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย