1. ที่ตั้ง
       วิทยาเขตบางพระ (ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี) 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร.                      0-3835-8201-27, 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9 www.rmutto.ac.th
       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-227-3660,             0-2692¬2360-4 โทรสาร 0-2277-3693 www.cpc.rmutto.ac.th
       วิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 โทร. 0-3930-7268 โทรสาร 0-3930-7268, 0-3930-7294 www.chan.rmutto.ac.th
       วิทยาเขตอุทานถวาย 225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2252-7029 โทรสาร                     0-2252-7580 www.uthen.rmutto.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ในคณะ/ประเภทวิชาดังต่อไปนี้
 
วิทยาเขตบางพระ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
       
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
     
คณะสัตวแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
 
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีสังคม
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตสัตว์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 
วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย