1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ดังนี้ 
 
คณะบริหารธุรกิจ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี 3 สาขาวิชา คือ
       2.1 การตลาด
       2.2 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
       2.3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย