1. ที่ตั้ง
       ศูนย์เทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
       ศูนย์โชติเวช เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา(ข้างหอสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
       ศูนย์พณิชยการพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
       ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
       ศูนย์พระนครเหนือ เลขที่ 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 
2. การจัดการศึกษา
ศูนย์โชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
       - หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
       - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
       - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
ศูนย์พาณิชยการพระนคร 
คณะบริหารธุรกิจ
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
       - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาการบัญชี 
 
คณะศิลปศาสตร์
       - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม
 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
        - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 
ศูนย์เทเวศร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
 
ศูนย์พระนครเหนือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย