1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 4 ศูนย์การศึกษา คือ
       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
       เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
       โทรศัพท์ 0 3570 9102 ต่อ 3801, 0 3570 9086 โทรสาร 0 3570 9086 
       2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
       เลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
       โทรศัพท์ 0 3525 2392 ต่อ 133, 144 โทรสาร 0 3525 2393 
       3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
       เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
       โทรศัพท์ 0 2526 6467 โทรสาร 0 2525 2682 
       4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
       เลขที่ 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 
       โทรศัพท์ 0 3543 4017, 0 3554 4301-3 ต่อ 120 โทรสาร 0 3554 4299-300
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในคณะและสาขาวิชาดังนี้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
       หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาการบัญชี 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
       หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี คือ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  
       หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
       หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ไม่ได้เป็นสาขาวิชาชีพควบคุมของสภาวิศวกรจึงไม่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ จากสภาวิศวกร 
 
คณะศิลปศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โทรศัพท์ 0 3570 9102 ต่อ 3801 หรือ 0 3570 9086 โทรสาร 0 3570 9086 www.register.rmutsb.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย