1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสูรนารี (มทส.) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070 เว็บไซต์ www.sut.ac.th มีเนื้อที่ 7,000 ไร่ ห่างจากใจกลางเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจำทางให้บริการจากตัวเมืองถึงภายในมหาวิทยาลัย
       หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014-5 และ 0-4422-3025-6 โทรสาร 0-4422-3010 เว็บไซต์ www.sut.ac.th/ces
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบ เป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" และเป็น "มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" รวมทั้งเป็น "1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" ที่มีการจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค (Trimester) ใน 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา และยังเป็น "ผู้นำด้านสหกิจศึกษา" โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฎิบัติงานแบบเต็มเวลาในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอัตราการได้งานทำสูงสุด มีสำนักวิชาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียน การสอนและวิจัย จำนวน 6 สำนักวิชา ดังนี้
 

สำนักวิชา

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1 .วิศวกรรมการผลิต                       8. วิศวกรรมโทรคมนาคม     15. วิศวกรรมอุตสาหการ

2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร        9. วิศวกรรมพอลิเมอร์           16. วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

3. วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 10. วิศวกรรมไฟฟ้า                 17.วิศวกรรมอากาศยาน

4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์               11. วิศวกรรมโยธา                  18.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5. วิศวกรรมเคมี                             12. วิศวกรรมยานยนต์             19. วิศวกรรมธรณี

6. วิศวกรรมเครื่องกล                    13. วิศวกรรมโลหการ              20. วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

7. วิศวกรรมเซรามิก                      14. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         21. วิศวกรรมเครื่องมือ

2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช                2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์        3. เทคโนโลยีอาหาร

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่
    1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3) นิเทศศาสตร์
    2. สารสนเทศศึกษา                             4) ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  2. เทคโนโลยีการจัดการ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

1) การจัดการการตลาด         2) การจัดการโลจิสติกส์       3) การประกอบการ

4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

เปิดสอนในประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 สาขาวิชา ได้แก่

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย        2. อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

1. วิทยาศาสตร์การกีฬา

6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

1. พยาบาลศาสตร์

 
หมายเหตุ กรุณาศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครก่อนดำเนินการสมัคร
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th/ces
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย