1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-28090823-7 โทรสาร 0-2809-0829,  0-2809-0832 Website: http://www.thonburi-u.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บข.บ) มี 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
 
คณะบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาการบัญชี 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี http://www.thonburi-u.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย