1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับปริญญาตรี 3 แห่ง คือ
       1. ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2613-3333 โทรสาร 0-2224-8099 หรือ www.tu.ac.th มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่
       หลักสูตรซึ่งรับสมัครในครั้งนี้ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ได้แก่ หลักสูตร 5 ปี ปริญญาตรี-โท ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษของวิทยาลัยสหวิทยาการ, วิทยาลัยนวัตกรรม, วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
       2. ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 โทรสาร 0-2564-4405 หรือ www.tu.ac.th มีพื้นที่ประมาณ 1,765 ไร่
หลักสูตรปริญญาตรีโครงการปกติ ภาคภาษาไทยทั้งหมด จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต
       3. ศูนย์ลำปาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทรศัพท์ 08-9433-9004-5, 0-5426-8701-8 โทรสาร 0-5426-8701 หรือ www.lampang.tu.ac.th มีพื้นที่ประมาณ 365 ไร่
       หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
       4. ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 34/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละบุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร 038-259-050-55 โทรสาร 038-259-069
       หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์(AUTO) (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 2 ปีแรกและศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2ปีหลัง
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาลัยและสถาบัน ดังต่อไปนี้ 
คณะนิติศาสตร์
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.law.tu.ac.th
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tbs.tu.ac.th)
       หลักสูตร 4 ปีเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยศึกษาที่ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตร
              1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มี 1 สาขาวิชาเอกคือ สาขาวิชาเอกการบัญชี
              2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มี 7 สาขาวิชาเอก ดังนี้
                     2.1 สาขาวิชาเอกการเงิน               
                     2.2 สาขาวิชาเอกการตลาด
                     2.3 สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
                     2.4 สาขาวิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ
                     2.5 สาขาวิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง
                     2.6 สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ               
                     2.7 สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
       หลักสูตรควบ 5 ปี ตรี-โทเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยศึกษาที่ท่าพระจันทร์ตลอดหลักสูตร
              1. หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)
              2. หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
คณะรัฐศาสตร์
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ สาขาบริหารรัฐกิจ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.polsci.tu.ac.th)
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)(ดูรายละเอียดเพึ๋มเติมที่ http://www.econ.tu.ac.th)
 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
       หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)
 
คณะศิลปศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เปิดสอน 14 สาขาวิชาเอก ดังนี้
              1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์              
              2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์                                                         
              3. สาขาวิชาภาษาศาสตร์                                                         
              4. สาขาวิชาจิตวิทยา                                                               
              5. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ                                   
              6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                         
              7. สาขาวิชาภาษาไทย
              8. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                        
              9. สาขาวิชาปรัชญา                       
              10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น        
              11. สาขาวิชาภูมิศาสตร์
              12. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
              13. สาขาวิชาภาษาจีน
              14. สาขาวิชาภาษารัสเชีย
       นักศึกษาที่ได้รับการคัดเสือกเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ (ยกเว้นนักศึกษาที่สอบเข้าสาขาวิชาโดยตรง) จะต้องเลือกเข้าสาขาวิชาเอกเมื่อได้ศึกษาไปแล้ว 1 ภาคการศึกษา โดยคณะศิลปศาสตร์จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.arts.tu.ac.th)
 
คณะวารสารศาสตร์และสี่อสารมวลชน
       หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ.) เปิดสอน 6 กลุ่มวิชา คือ (ดูรายละเอียดเพึ๋มเติมที่ http://www.jc.tu.ac.th)
              1. กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์                                           
              2. กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์                                                     
              3. กลุ่มวิชาโฆษณา                                                                    
              4. กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
              5. กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
              6. กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
       หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สม.บ.) (.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.socanth.tu.ac.th
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คือ
              1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                      
              2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน                             
              3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                           
              4.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                       
              5.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                    
              6.  สาขาวิชาสถิติ                                                                     
              7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร               
              8. สาขาวิชาเคมี
              9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
              10. สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
              11. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
              12. สาขาวิชาฟิสิกส์
              13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
              14. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภาษาไทย โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร 4 ปี                    หลักสูตรภาคปกติ เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ
              1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
              2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ        
              3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
              4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี           
              5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           
              6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
       1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน้อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 2 ปีแรกและไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 2 ปีหลัง สาขาวิชาประกอบด้วย
              1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
              1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
              1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
              1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี          
              1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEPE)โดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
4 ปี (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษโดยศึกษาที่ธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร) สาขาวิชาประกอบด้วย
              2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
              2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
              2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
              2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี         
              2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)โดยศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2 ปีแรก และไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2 ปีหลัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th 
 
คณะแพทยศาสตร์
       หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) หลักสูตร 4ปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.med.tu.ac.th)
 
คณะสหเวชศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.allied.tu.ac.th
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nurse.tu.ac.th)
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)เปิดสอน 3 สาขาวิชา โดยจัดการศึกษา ณ มธ.ศูนย์รังสิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการละคอน และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรฌ์และจัดการศึกษา ณ มธ.ศูนย์ลำปาง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://fineart.tu.ac.th
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
       เปิดสอน มี 6 หลักสูตร ดังนี้
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
       2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (สน.บ.)
       3. หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.)
       4. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
       5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
       6. หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (อบ.ม.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
       อัตราค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าภาคปกติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tds.tu.ac.th
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศูนย์รังสิต เปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี 3 วิชาเอก ดังนี้ 
       1. วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        2. วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม        3. วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศูนย์ลำปาง เปิดสอน จำนวน 3 หลักสูตร
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
       (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fph.tu.ac.th)
 
คณะเภสัชศาสตร์
       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี มี 2 สายวิชาคือ 1. สายวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 2. สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pharm.tu.ac.th/)
 
คณะวิทยาการเรียนเและศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ 
       1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lsed.tu.ac.th , www.facebook.com/tu.lsed 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดสอนหลักสูตร นานาชาติ 9สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรโดยมีระยะเวลาการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
       หลักสูตรที่ 1 หลักสูฅรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือสาขาวิชากรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
       หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       หลักสูตรที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสฅรบัณฑิต (วท.บ.) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
       รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาและโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.siit.tu.ac.th 
 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
       1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม สร้างสรรค์(หลักสูตรตรี-โทต่อเนื่อง 5 ปี)เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตลอดหลักสูตร
       2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตลอดหลักสูตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ chttp://www.siit.tu.ac.th
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ศูนย์ลำปาง
       หลักสูตรศิลปศาสฅรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) มีกลุ่มวิชาเอกให้เลือกได้ 4 โปรแกรมวิชา คือ จีนศึกษา การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศศ.บ.) เป็นหลักสูตรภาคพิเศษเปิดการเรียน การสอน ณ ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์ลำปาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ci.tu.ac.th
 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
       1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรมีลักษณะผสมผสาน ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศจีน รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน และการศึกษาต่อขั้นสูง ในหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย คู่สัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
       2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางด้านอินเดียศึกษาหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการที่เน้นการบูรฌาการ ศาสตร์ทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังสอนภาษาฮินดูและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่สำคัญของ ประเทศอินเดียควบคู่กันอีกด้วย โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
       3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตร 4 ปี) การเรียนการสอนนอกจาก รายวิชาที่หลากหลายครอบคลุม (ภาษาไทย สังคม ศิลปะ-วัฒนธรรม การเมือง และสุขภาพ) แล้ว เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิทยาลัยฯ จึงได้นำหลัก สหวิทยาการมาประยุกต์ใช้ภาคทฤษฏี เน้นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ออกจากโลกแห่งตำรา และคำบอกเล่าของผู้สอน สำรวจ สัมผัสกับบรรยากาศจากสถานที่ต้นกำเนิดอารยธรรม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pbic.tu.ac.th)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1633 - 1638 งานประชาสัมพันธ์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1639,1647,1652
https://www.facebook.com/Admissions.TU หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย