1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 โทรสาร 0-2589-9605-6 website: http//www.dpu.ac.th E-mail: dpumsg@dpu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีใน 6 วิทยาลัย 6 คณะ 41 สาขาวิชา ดังนี้ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงวัตกรรมและการบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 7 สาขาวิชา คือ การเงินและการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขา และหลักสูตรเสรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 1 สาขาวิชา 
 
วิทยาลัยวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) 3 สาขาวิชา คือ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม และหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต ( วศ.บ. ) 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจวิศวกรรม 
 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ) 1 สาขาวิชา คือ บูรณาการสูขภาพและความงาม 
 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. ) 1 สาขาวิชา คือ ธุรกิจการบิน 
 
วิทยาลัยนานาชาติจีน – อาเซี่ยน
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ( บธ.บ. ) 3 สาขาวิชา คือ การจัดการการท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินและ การบัญชี และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ ศิลปะและการออกแบบ 
 
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน 
 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
       เปิดสอนหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ป่นธุรกิจ และภาษาไทย 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 6 สาขาวิชา คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สื่อสารมวลชนและวัตกรรมสื่อ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 สาขาวิชา คือ ศิลปะการแสดงประยุกต์ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ.) 
 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) 2 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยว การโรงแรม
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ www.dpu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย