1. ที่ตั้ง
       สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ. ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042 -532477-8 โทรสาร 042 -532479
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042-587100
       คณะครุศาสตร์ เลขที่ 167/1 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 - 587181 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 167/2 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต. นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042-587288 ต่อ 1101
       วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 อาคารศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 1 โทรศัพท์ 042 532 469
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 214 หมู่ 12 ถ. นิตโย ต. หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042-503777 
       คณะเกษตรและเทคโนโลยี เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042-532545 
       คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 214 หมู่ 12 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042- 503776 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 214 หมู่ 12 ถ. นิตโย ต. หนองญาติ อ. เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 - 503558
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 7 คณะ 1 วิทยาลัย 25 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษา 4 ปี (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ใช้เวลาศึกษา 5 ปี) ดังนี้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา 4 ปี
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 3 สาขาวิชา คือ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ และสังคมและมานุษยวิทยา โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
       เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
คณะครุศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 6 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย โดยแต่ละสาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี 
 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละสาขาวิชาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 
       เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชา คือ การบัญชี 
       เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ การจัดการกีฬา 
       เปิดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ นิเทศศาสตร์ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       เปิดสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระยะเวลาใน การศึกษา 4 ปี
 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร โดยแต่ละสาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยาโดยแต่ละสาขาวิชาใช้ ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และการโรงแรม และภัตตาคาร โดยแต่ละสาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยแต่ละสาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
 
รายละเอียดนอกจากนี้ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม http://www.npu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย