1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073 709030 โทรสาร 073 709030
ต่อ 1173
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ใน 7 คณะ และหลักสูตร 6 ปี ในคณะแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียด 
คณะแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
คณะเกษตรศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์และกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เปิดสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
       เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท์วไป สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษามลายู 
 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
       เปิดสอนในหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาอิสลามศึกษา
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.pnu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย