1. ที่ตั้ง
      มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ที่ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทรศัพท์. 0-5596-1000-5 โทรสาร. 0-5596-1005 website: www.nu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 
คณะวิทยาศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ใน 8 สาขาวิชาคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาปีสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสถิติ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)ใช้เวลาในการศึกษา 4ปี ใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
      2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้เวลาศึกษา 4ปี ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
คณะเภสัชศาสตร์
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี
      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี 
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 3 สาขา คือ สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี
      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ตรีต่อเนื่องโท) เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ควบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) กายวิภาคศาสตร์ หรือ จุลชีววิทยา หรือ ชีวเคมี หรือ สรีรวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ควบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี 
 
คณะสหเวชศาสตร์
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาวิชารังสีเทคนิค
      2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
      เปิดสอนใน 3 หลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ได้แก่ 
      1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
 
คณะนิติศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี
 
คณะมนุษยศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ใช้เวลาในการศึกษา 4ปีใน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพม่าศึกษา สาขาวิชา ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ป่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
      เปิดสอนใน 5 หลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ได้แก่
      1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
      2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) คือสาขาวิชาการท่องเที่ยว
      3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร
      4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
      5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 
คณะศึกษาศาสตร์
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่
      1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 5ปี ใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
      2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใช้เวลาในการศึกษา 4ปี 
 
คณะสังคมศาสตร์
      เปิดสอนใน 3 หลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษา 4ปี ได้แก่
      1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
      2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คือ สาขาวิชาจิตวิทยา
      3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คือ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
      เปิดสอนใน 2 หลักสูตร ใช้เวลาในการศึกษา 4ปี ได้แก่
      1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
      2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย