1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งอยู่ที่เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300                        โทรศัพท์ 0-2244-3846-7 โทรสาร 0-2241-6571 เว็บไซต์ www.nmu.ac.th มีสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 แห่ง คือ
       คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-224-6500-9 รถประจำทางที่ผ่านคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ สาย 110, 66, (ลงจากสะพานกรุงธนด้านหลัง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) รถประจำทางที่ผ่านคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาย 3, 9, 16,30, 32, 33, 64, 65 ปอ.32, ปอ.49, ปอ.505, ปอ.506, ปอ.524 เว็บไซต์ www.kcn.ac.th/kcn/web/
       คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เลขที่ 681 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2244-3878 รถประจำทางที่ผ่าน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สาย 3, 9, 16,30, 32, 33, 64, 65 ปอ.32, ปอ.49, ปอ.505, ปอ.506, ปอ.524 เว็บไซด์ www.vajira.ac.th/
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย และได้พระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
       เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตาม หลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย