1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดงไปทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร มีรถประจำทางผ่านหลายสาย อาทิเช่น (เชียงใหม่-สันปาตอง-จอมทอง-ฮอด-แม่ฮ่องสอน )
       โทรศัพท์ 0-5381-9999 (10 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-5381-9998 http://www.northcm.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน หลักสูตรปริญญาตรี 4 คณะ 17 สาขาวิชา ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รวม 4 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีก่อสร้าง และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง รวม 7 สาขาวิชา 
 
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) คือ รัฐประศาสนศาสตร์ 1 สาขาวิชา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รวม 4 สาขาวิชา 
 
คณะนิติศาสตร์
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 สาขาวิชา 
 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี 1 สาขาวิชาและหลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ.) 4 สาขาวิชาคือ การจัดการ, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, การจัดการการค้าปลีก และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 5 สาขาวิชา
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย