1. ที่ตั้ง
       วิทยาเขตหัวหิน-เพชรบุรี เลขที่ 1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120 โทร. 02-769-4000 
       วิทยาเขตพระรามเก้า-กรุงเทพ ถนนมอเตอร์เวย์ กม.2 เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 โทร. 02-769-4000
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คณะ ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษามี 6 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป การเรียนการสอนแบบภาษาไทย 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การเรียนการสอนแบบสองภาษา 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด การเรียนการสอนแบบนานาชาติ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบภาษาไทย
 
คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การเรียนการสอนแบบภาษาไทย
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารนานาชาติ การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการเรียนการสอนแบบสองภาษา
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด www.stamford.edu หรือติดต่อ 02-769-4000
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย