1. ที่ตั้ง
       วิทยาเขตหลัก จังหวัดสระบุรี195 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทรศัพท์(036) 720777 โทรสาร (036) 720673 http://www.apiu.edu
       วิทยาเขตกรุงเทพฯ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-22808243-7 โทรสาร 0-22808247 http://www.apiu.edu
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทย 3 คณะ 4 สาขาวิชา ดังนี้
คณะพยาบาลศาสตร์
       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 
คณะบริหารธุรกิจ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 
คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย