1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเนือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222 โทรสาร 0-3874-5794 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 647 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
       วิทยาเขตจันทบุรี เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 0-3931-0000 โทรสาร 0-3931-0128  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,600 ไร่
       วิทยาสระแก้ว ที่ตั้ง 254 หมู่ 1 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 โทรศัพท์ 0-3726-1559-60 โทรสาร 0-3726-1801 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,369 ไร่
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ
       1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใน 12 สาขาวิชา คือ สารสนเทศศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ประวัติศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา ภาษาไทย การพัฒนาชุมชน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ การจัดการทรัพยากร- วัฒนธรรม และการจัดการบริการสังคม
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
       3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จะต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอก จาก 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
              1. กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารตราสินค้า        2. กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
              3. กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารองค์กร
       4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มภูมิศาสตร์ และ 2. กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
คณะการจัดการและการท่องเทยว เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)และ 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ใน 7 กลุ่มวิชา ได้แก่ การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรมและธุรกิจระหว่างประเทศ
 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหาร ทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และ 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ 1. คณิตศาสตร์ 2. เคมี 3. จุลชีววิทยา 4. ชีวเคมี 5. ชีววิทยา 6. เทคโนโลยีชีวภาพ 7. ฟิสิกส์ 8. ฟิสิกส์ประยุกต์ 9. วาริชศาสตร์ 10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 11. สถิติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sci.buu.ac.th
 
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 3 สาขาวิชา คือ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.informatics.buu.ac.th
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ใน 9 สาขาวิชา โดย
       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิศวกรรมอุตสาหการ 2. วิศวกรรมเคมี 3. วิศวกรรมไฟฟ้า          4. วิศวกรรมเครื่องกล 5. วิศวกรรมโยธา และ 6. วิศวกรรมวัสดุ
       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 3 สาขาวิชา คือ 1. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย และ 3. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
       2. เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. จิตรกรรม และ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
คณะดนตรีและการแสดง เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. ดนตรี และ
2. ศิลปะการแสดง 
 
คณะศึกษาศาสตร์
       1. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ใน 6 สาขาวิชา คือ 1. คณิตศาสตร์ 2. เคมี
3. ชีววิทยา 4. ฟิสิกส์ 5. การศึกษาปฐมวัย และ 6. ภาษาจีน
       2. เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี (เรียนในประเทศไทย) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
       3. เปิดสอนหลักสูตรโครงการครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา) ใน 3 สาขาวิชา คือ 1. เคมี 2. ชีววิทยา และ 3. ฟิสิกส์ 
 
คณะโลจิสติกส์
       1. เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 3 สาขาวิชา คือ 1. วิทยาการเดินเรือ 2. การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และ 3. การจัดการโลจิสติกส์
       2. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. สื่อสารมวลชนทางกีฬา และ 2. การจัดการและการสอนกีฬา 
 
วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
       1. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มี 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชาการตลาด (2) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3) กลุ่มวิชาการเงิน
       2. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
       3. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติหลักสูตรนานาชาติ
       4. เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศาสตร์การติดต่อสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ (1) กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
       หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
       5. เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 850,000 บาท พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
คณะสหเวชศาสตร์
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยเมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียน วิชาเอกเลือกจาก 2 สาขา ดังนี้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-102222 ต่อ 2614, 3168)
              (1) โภชนบำบัด                (2) การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
       4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากายภาพบำบัด 
 
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 2 สาขาวิชาได้แก่ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2. เทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช)
       2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
       3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 ต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาหนึ่ง จาก 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. การตลาด และ 2. การเงิน
       4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
 
คณะอัญมณี
       เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และ 3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ศป.บ.) สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
 
วิทยาเขตสระแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมคาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
       1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนและ 2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. การบริหารทั่วไป 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใน 2 สาขาวิชา คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 2 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มพืชศาสตร์ และ  2.กลุ่มสัตวศาสตร์
 
โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาการตลาด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cbs.buu.ac.th    
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย