1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 851478 - 86            โทรสาร 053 241983 เว็บไซต์ www.payap.ac.th
       มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 243969, 053 245808, 053 306512 - 3
 
2. การจัดการศึกษา (ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th - ในหัวข้อ"หลักสูตร")
       - คณะเภสัชศาสตร์
       - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
       - คณะวิทยาศาสตร์
       - คณะเศรษฐศาสตร์
       - คณะบริหารธุรกิจ
       - คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
       - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะนิเทศศาสตร์
       - คณะนิติศาสตร์
       - วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
       - วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
       - วิทยาลัยนานาชาติ
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
โทรศัพท์: 053 851478 ต่อ 240, 241 สายตรง/โทรสาร: 053 245607 e-mail: pyu.thaiadmissions@gmail.com
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย