1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 โทรสาร 0-5320-1810 เว็บไซต์ www.feu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 6 คณะ 13 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี และ 5 ปี ดังนี้ 
คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ดังนี้
       1. สาขาวิชาการบัญชี
       2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       3. สาขาวิชาการตลาด
       4. สาขาวิชาการประกอบการ
       5. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
       6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
       7. สาขาการจัดการ
 
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปีดังนี้
       1.   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
       2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ดังนี้
       1.    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
 
คณะบริหารรัฐกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
คณะศึกษาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น www.feu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย