1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยภาคกลาง ที่ตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ตรงข้ามสถานีขนส่ง บขส. ตู้ปณ. 1 สาขาสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60001 โทรศัพท์ 056-801-823-4 โทรสาร 056-801-821 http://www.tuct.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คณะ รวม 8 สาขาวิชาดังนี้ 
คณะบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี 
 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ใน 4 กลุ่มวิชาเลือกคือการบริหารการเงินและการลงทุนการบริหาร การตลาดและโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจและบุคลากร และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย