1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ
              1.1 เขตพื้นที่ในเมือง(ที่ตั้งเดิม)ตั้งอยู่เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะวัฒนธรรมศาสตร์
              1.2 เขตพื้นที่ขามเรียง(ที่ตั้งใหม่)ระยะห่างจากที่ตั้งเดิม 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ 1,300 ไร่ จำนวน 13 คณะ และ 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข-ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
       หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา : กลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4377, 0-43754-333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โทรสาร 0-4375-4377 เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://acad.msu.ac.th และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 18 คณะ และ 2 วิทยาลัย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://a.cupt.net
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย