1. ที่ตั้ง
       999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (หน่วยงานรับเข้า: กองบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849-4597โทรสาร 0-2849-4558) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานในสังกัดที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 9,858 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ในพื้นที่ต่าง ๆ 10 แห่ง ดังนี้
       1. พื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 18 ตารางวา
       2. พื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 106 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
       3. พื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
       4. พื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 205 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
       5. พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา
       6. พื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล และตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
              6.1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล มีเนื้อที่ 1,239 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา
              6.2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน มีเนื้อที่ 11 ไร่
       7. พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
       8. พื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 6,792 ไร่
       9. พื้นที่ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง และตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
              9.1 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 32 ไร่
              9.2 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี มีเนื้อที่ 1,009 ไร่
       10. พื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง และตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
              10.1 ตำบลโนนหนามแท่ง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 43 ไร่
              10.2 ตำบลสร้างนกทา มีเนื้อที่ 384 ไร่ 73 ตารางวา
 
2. การจัดการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
              1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (กอ.บ.) ใช้วลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 0-2419-3441 โทรสาร 0-2433-2129 เว็บไซต์: www.sspo.ac.th
              2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) ใช้เวลาศึกษา 4ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0¬2419-8826-7 โทรสาร 0-2419-8818 e-mail : tawee.lao@mahidol.ac.th และ Edu.thaimed@gmail.com 
              3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดที่โทรศัพท์  0-2419-8987, 0-2419-5524 โทรสาร 0-2419-8987 e-mail: sietmu@hotmail.com เว็บไซต์: www.si.mahidol.ac.th/metc/
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
       1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2201-2130 โทรสาร 0-2201-1698
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อ สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 0-2201-2425 โทรสาร 0-2201-2208
       3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2201-1484 โทรสาร 0-2201-2404
 
คณะเภสัชศาสตร์
       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2354-3749 โทรสาร 0-2354-4326
 
คณะวิทยาศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 6 สาขาวิชา คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2201-5050-4 โทรสาร 0-2354-7143
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มี 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วัสดุสาสตร์และวิศวกรรมนาโน ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ ใช้เวลา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-9817 ต่อ 1199
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 เว็บไซต์: http//www.ict.mahidol.ac.th e-mail: ictadmission@mahidol.ac.th   
 
คณะเทคนิคการแพทย์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 2 หลักสูตร คือ เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-4371 ต่อ 2840, 2842, 2843, 2848 e-mail: lertyot.tre@mahidol.ac.th Facebook : MUMT Educate
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 2 หลักสูตรคือหลักสูตรวท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ซึ่งเปิดสอน 5 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2640-9850, 0-2354-8543-44 ต่อ 1118 โทรสาร 0-2354-8543-44 กดอัตโนมัติ 7310
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-5333-80 ต่อ 2122-2123 โทรสาร 0-2441-5440
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 7 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2889¬2138 ต่อ 6028-6030 โทรสาร 0-2441-9731
 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาศึกษา 4ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1108 โทรสาร 0-2441-9510, 0-2441-9507 e-mail: ratree.tha@mahidol.ac.th
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
       หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-5242-4 ต่อ 1429 โทรสาร 0-2441-0773
 
คณะศิลปศาสตร์
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้เวลา ศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-4401-8 ต่อ 1102 โทรสาร 0-2441-4216 เว็บไซต์ www.la.mahidol.ac.th
 
คณะกายภาพบำบัด
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 2 สาขาวิชาคือสาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชากิจกรรมบำบัด ใช้เวลาศึกษา 4ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 0-2441-5450 ต่อ 20204, 20233 โทรสาร 0-2441-5454 เว็บไซต์: www.pt.mahidol.ac.th
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเวชระเบียน ใช้เวลาศึกษา 4 ปีติดต่อ สอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2800-2840-78 ต่อ 1215,1263 โทรสาร 0-2441-9324
 
วิทยาลัยศาสนศึกษา
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ใช้เวลาศึกษา 4ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2800-2630-9 ต่อ 209 โทรสาร 0-2800-2659
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2441-4297- 8 ต่อ 201-202 โทรสาร 0-2441-4160, 0-2889-3693 
 
วิทยาเขตกาญจนบุรี
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 4ปี
       2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
       3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
       4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 034-585-058 - 65 ต่อ 2206 และ 086-377-9947 โทรสาร 034-585-077 
 
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดที่ โทรศัพท์0-2849-6253, 045-523-21 1 e-mail: khanittha.sam@mahidol.ac.th หรือ pornpinan.pha@mahidol.ac.th 
เว็บไซต์ : www.am.mahidol.ac.th
 
วิทยาเขตนครสวรรค์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (ศศ.บ.) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ติดต่อ สอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 08-6445-6406 e-mail: partsakorn.par@mahdidol.ac.th เว็บไซต์ www.na.mahidol.ac.th/academic
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th 
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย