1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ มีรูปแบบเป็น " มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ตั้งอยู่ที่ บริเวณดอยแง่ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารเรียนรวม อาคารบริหาร หอประชุมขนาดใหญ่ โรงพยาบาล ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร หอพัก นักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 
2. การเรียนปรับพื้นฐาน
       2.1 การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
              2.1.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนจากการสอบ 0-NET ของรายวิชา ภาษาอังกฤษ น้อยกว่า 40 คะแนน
              2.1.2 รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน ดังนี้
                     - มีผลคะแนนจากการสอบ 0-NET ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 40 คะแนนขื้นไป
                     - มีผลคะแนนสอบ TOEFL Paper-based 450 เทียบเท่าหรือมากกว่า
                     - มีผลคะแนนสอบ TOEFL Internet-based 32 เทียบเท่าหรือมากกว่า
                     - มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 เทียบเท่าหรือมากกว่า
                     - นักศึกษา Native Speaker และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษา นานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
                     - ในกรณีผู้ที่มีผลคะแนนการสอบอื่น นอกเหนือจากนี้ ให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจารณารายละเอียด
ผลคะแนนสอบ
              2.1.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) และรายวิชา ภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับ พื้นฐาน จำนวน 400 บาท
       2.2 การเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐาน เฉพาะสาขาวิชาจีนศึกษาเท่านั้น
เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนให้กับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียน รายวิชาภาษาจีนปรับพื้นฐาน (Intensive Chinese) และรายวิชาภาษาจีนปรับพื้นฐานเร่งรัด (Upper Intensive Chinese) โดยมีค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐาน จำนวน 3,600 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายรับนักคึกษาส่วนทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-5391-6103-6 E-mail: admission@mfu.ac.th เว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย