1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 52/347 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-7915500-5510 https://www.rsu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปรีคลินิก) 3 ปีแรกพี่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาต่อต้านคลินิกอีก 3 ปี ที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลเลิดสิน
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี
 
คณะเภสัชศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม อุตสาหการ ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี
 
คณะพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
 
คณะเทคนิคการแพทย์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 
คณะรังสีเทคนิค
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชารังสีเทคนิค
 
คณะกายภาพบำบัด
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาสาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชากายภาพบำบัด
 
คณะวิทยาศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
       เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) (ใช้เวลาศึกษาปกติ6 ปี) 
 
คณะทัศนมาตรศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 6 ปี 
 
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม ยานยนต์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง 
 
สถาบันการบิน
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 
 
คณะเทคโนโลยีอาหาร 
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
 
คณะนวัตกรรมเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 
 
คณะศิลปะและการออกแบบ
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 
 
คณะดิจิทัลอาร์ต
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี 
 
คณะบัญชี
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 
คณะบริหารธุรกิจ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมทุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 
คณะศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา 
 
คณะนิเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง สาขาวิชาสื่อสารการตลาด สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
       เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร        เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเศรษเศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 
คณะนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 
วิทยาลัยดนตรี   
       เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ด.บ.)แขนงวิชาการประพันธ์เพลง แขนงวิชาการแสดงดนตรี แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษาแขนงวิชาการแสดงขับร้อง
       เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) แขนงวิชาการผลิตดนตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี
 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
 
คณะรัฐศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 
International College
       Bachelor of Business Administration (B.B.A.) International Business, International Hospitality and Tourism
       Bachelor of Arts (B.A.) International Political Economy and Development 
       Bachelor of Science (B.Sc.) Information and Communication Technology 
       Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts) 
       Bachelor of Accountacy (B.Acc.) 
 
International Chinese College Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย