1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 306 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2375-4480-6 โทรสาร    0-2375-4489 http://www.rbac.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจและการบริหาร (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
กลุ่มสาขาวิชาการบริการ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 
 
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
กลุ่มสาขาวิชาภาษา (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 
 
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี )
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษา 5 ปี )
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ (ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ) 
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย