1. ที่ตั้ง 
       เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3463-3227-28 โทรสาร 0-3463-3224 www.kru.ac.th หรือ http://academics.kru.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คณะ 34 สาขาวิชา ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 7 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตรศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ การบริหารทรัพยากรอาคาร และ การจัดการโลจิสติกส์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และออกแบบอุตสาหกรรม ทั้ง 4 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4ปี
 
คณะครุศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 8 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ระยะในการศึกษา 5 ปี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การพัฒนาชุมชน ภาษาจีน ภาษาไทย และดนตรี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้ง 7 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
 
คณะวิทยาการจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้ง 6 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย