1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2942-5800 หรือ 0-2942-6800 ต่อ 7013- 7017 โทรสาร 0-2541-7755
 
2. การจัดการศึกษา
       จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมี 5 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 
คณะศึกษาศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ดังนี้ สาขาวิชาจิตวิทยา 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชาหลักสูตร 5 ปี ดังนี้สาขาวิชาพลศึกษา 
 
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการบริหารและ การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชาหลักสูตร 4 ปี ดังนี้สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 3 แขนงวิชา หลักสูตร 4 ปี ดังนี้ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา และแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัญฑิต (ศ.บ.) 1 สาขาวิชาหลักสูตร 4 ปี ดังนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 5 แขนงวิชา หลักสูตร 4 ปี ดังนี้ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
คณะวิทยาศาสตร์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 7 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ดังนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 
คณะเกษตรและชีวภาพ
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
       หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย