1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 2 แห่งคือ
       1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุริ กรุงเทพมหานคร (มรธ.กรุงเทพฯ) เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600โทรศัพท์ 0-2890-1801, 0-2466-9000 โทรสาร 0-2890-2290 www.dru.ac.th
       2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (มรธ.สป.) 59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-325-2010, โทรสาร 02-325-201l http://sp.dru.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะ/ประเภทวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
คณะครุศาสตร์
              - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ได้แก่สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน
              - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
              - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
              - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
 
คณะวิทยาการจัดการ
              - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยววิชาเอกธุรกิจโรงแรม
              - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
              - หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าและวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
คณะครุศาสตร์
              - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 5 ปีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
              - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
              - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
คณะวิทยาการจัดการ
              - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม
              - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอก การตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
              - หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าและวิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย