1. ที่ตั้งและสถานที่ในการจัดการศึกษา
       อำเภอเมือง ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 0 56219100 - 0 5621 9129 Website: http://www.nsru.ac.th
       อำเภอพยุหะคีรี ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 
2. การจัดการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในคณะต่าง ๆ ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, พลศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 10 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย, คณิตศาสตร์, สถิติประยุกต์, เคมี, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ 
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี ) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, การพัฒนาชุมชน, ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา, ประวัติศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
       หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชาคือ ดนตรี,ศิลปกรรม
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.4 ปี ) เปิดสอน 3 แขนงวิชา คือ การเมืองการปกครอง, การปกครอง,ท้องถิ่น, รัฐประศาสนศาสตร์ 
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี)
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือการตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4ปี) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์, เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า, วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร
       หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ การออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบแขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปีต่อเนื่อง) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต,วิศวกรรมพลังงาน, วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Website: http://www.nsru.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย