1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 02 - 473-7000 โทรสาร 02 - 466-6006 http://www.bsru.ac.th หรือ http://www.bsru.net
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คณะ 52 สาขาวิชาดังนี้
คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 สาขาวิชา
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จำนวน 10 สาขาวิชา
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟ                       สาขาวิชานาฎยศิลป์
       หลักสูตรนิติศาสฅรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
 
คณะวิทยาการจัดการ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จำนวน 12 สาขาวิชา
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
       หลักสูตรศิลปศาสฅรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จำนวน 24 สาขาวิชา
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 16 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       หลักสูตรแพทย์แผนไทย (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ใช้เวลาศึกษาปกติ 5 ปี จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย