1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-1196 โทรสาร 0-3524-1196
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 คณะ 37 สาขาวิชา ดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มี 7 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุมชนและสังคม* ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น สหวิทยาการอิสลาม ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน
              - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
              - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มี 2 สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
              - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
              - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) มี 3 สาขาวิชา คือ ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ดนตรีสากล** 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี
              - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 11 สาขาวิชา คือ เกษตรศาสตร์ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จุลชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตพืช
              - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมการจัดการ* วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
คณะวิทยาการจัดการ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี
              - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)สาขาวิชาการบัญชี
              - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มี 8 สาขาวิชา คือ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาดคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ
              - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย