1. ที่ตั้ง
       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน รวม 2 แห่ง คือ
       ส่วนวังจันทน์        เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์ 055 - 258584, 055 -251206, 055 - 259927 
       ส่วนทะเลแก้ว       เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267000-2 โทรสาร 055-267-091
      เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th/ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th/
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดสอนระดับปริญญาตรี เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
คณะครุศาสตร์
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทํ่วไป สาขาวิชาพลศึกษา 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิฅ (วท.บ. 4 ปี) เปิดสอน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์วิชาเอกสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรวิชาเอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิชาเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกเกษตรอินทรีย์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชาคือวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือเซรามิกส์ 
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (วิชาโทภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสฅรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ 
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขานิติศาสตร์ 
       หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีสากล 
       หลักสูตรสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือสาขานิเทศศาสตร์ 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย