1. ที่ตั้ง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์,โทรสาร 0 3249 3279, 0 3249 3312 Website: http://www.pbru.ac.th หรือ http://acad.pbru.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
      เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีและ 4 ปี ใน 8 คณะ 45 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง/รับทราบหลักสูตร คณะและสาขาที่เข้าร่วมรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบกลาง (Admissions) ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีและ 4 ปี ใน 8 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 35 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      - เปิดรับในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) สาขาวิชาภาษาจีน
      - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)(ดนตรีไทย)(ดนตรีสากล)
      - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงบริหารรัฐกิจ) (แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
 
คณะวิทยาการจัดการ
      - เปิดรับในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) และ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2 สาขาวิชา (สื่อสารการแสดง) นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการบัญชี
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      - เปิดรับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรม พลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
      - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาคือ สถาปัตยกรรมภายใน
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      เปิดรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - เปิดรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประยุกต์(แขนงวิชาวิศกรรมกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)
      -หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาคือ คอมพิวเตอร์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      เปิดรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์),วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
      เปิดรับหลักสูตร
      - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชาคือสาขาวิชาสุขภาพและความงาม
      - แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชาคือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
      - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  http://acad.pbru.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย