1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 02-9091432, 02-5293598, 0-2529-0674-7 ต่อ 322-323, โทรสาร 0-2529-3598 และ http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 9 สาขาวิชา และหลักสูตร 4 ปี 41 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
คณะครุศาสตร์
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
       หลักศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ 
       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย