1. ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์.021601111, 021601023, 021601380 โทรสาร. 021601262 Website: http://www.ssru.ac.th E-mail: Toon_21@windowslive.com
 
2. การจัดการศึกษา
       เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เฉพาะสาขาวิชสถาปัตยกรรม และหลักสูตร 4 ปี ใน 6 คณะ5 วิทยาลัย และ 15 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 14 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สารสนเทศ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1143 ถึง 1145 โทรสาร 02-160-1146 
 
คณะวิทยาการจัดการ
       หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แขนงวิชาภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ แขนงวิชาการประกอบธุรกิจ 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คือ สาขาวิชาบัญชี 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 160 1495 ,02 160 1064 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
       สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์และ แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
       สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
       สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และแขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สถาปัตยกรรม
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 160 1435 ต่อ 14-26 และ 02 160 1438 ต่อ 14-26
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ป่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์
      หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
หมายเหตุ 
       1.สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา
       2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
       3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จะต้องเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องเข้ารับความรู้และแกปฏิบัติงานตามเส้นทาง ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว
       4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท
       5. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1538-1540 (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ) 
02-160-1536 (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก) 02-160-1286, 02-160-1282 (งานบริการการศึกษา)
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ เครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) และศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393 
 
คณะครุศาสตร์
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-160-1061 ถึง 1062 โทรสาร. 02-160-1057
 
วิทยาลัยนานาชาติ
       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
       สาขาวิชาการโรงแรม (Hotel and Hospitality Management) มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการโรงแรม (Major Hotel) และ แขนงวิชาธุรกิจภัตตาคาร (Major Restaurant Business) 
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทร.034-964-946 ต่อ 101,102 หรือ มือถือ 082-5601365 โทรสาร 034-964-945 http://www.ssruic.ssru.ac.th หรือ Facebook: Information-ssruic
       อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจการบิน ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
       อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1452 โทรสาร. 02-160-1184 
       อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 15,500 บาท 
 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
       วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
       เปิดรับหลักสูตร 3 หลักสูตร
       1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา คือ
              - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคเรียนละ 25,000 บาท
                     แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเล็ก 
                     แขวงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
              - สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเรียนละ 30,000 บาท
       2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
              - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคเรียนละ 30,000 บาท
       3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา คือ
              - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ 25,000 บาท
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-773904-5 โทรสาร. 034-773-903 
 
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
       วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 111/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
       เปิดรับหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 964 918 หรือ www.sisa.ssru.ac.th 
       อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวิชา
       นักศึกษาไทย เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 40,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท
       นักศึกษาต่างชาติ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท 
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
       วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 5 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
       สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-964-917 http://www.cls.ssru.ac.th อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย