1. ที่ตั้ง
       เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
       หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3101-12 โทรสาร 0-7567-3135 Website: www.wu.ac.th
 
2. การจัดการศึกษา
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค (Trimester) ปีหนึ่งแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ใช้ระบบหน่วยกิต ในการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี (5 ปี และ 6 ปี ในบางหลักสูตร) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือที่เรียกว่า สหกิจศึกษา (Cooperative Education) และได้เปิดสอนใน 13 สำนักวิชา ดังนี้ 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา และหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ จัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์
 
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
      เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
 
สำนักวิชาการจัดการ
       เปิดสอนหลักสูตรการบัญชี บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และประมง)และหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม) 
 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
       เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
       เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรม (ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี) และหลักสูตร การออกแบบอุตสาหกรรม (ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี)
 
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด
 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี)
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
       เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ (ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี)
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย