1 .ที่ตั้ง
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) บางเขน 2401/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
              Tel: 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 Fax: 0 2558 6888 ต่อ 2117 Mobile: 08 4751 2900-15 
              www.spu.ac.th e-mail: admissions@spu.ac.th 
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
              Tel: 0 3874 3690 -9 ต่อ 3112-6 Fax: 0 3874 3700 
              www.east.spu.ac.th e-mail: spuc@east.spu.ac.th 
       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
              Tel: 043 22 4111-8 Fax: 0 4322 4119 Mobile: 092 5374411
              www.khonkaen.spu.ac.th e-mail: admissionskk@spu.ac.th
 
2. การจัดการคึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) บางเขน
คณะดิจิทัลมีเดีย       
              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก และสาขาวิชาการออกแบบ อินเทอร์แอคทีฟและเกม ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
              หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี
              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะนิเทศศาสตร์
              หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจทัล 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ใช้เวลาศึกษาตาม หลักสูตร 4 ปี
              หลักสูตรศิลปกรรมคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้เวลาศึกษาตาม หลักสูตร 4 ปี 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะนิติศาสตร์
              หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะบัญชี
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
คณะศิลปศาสตร์
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4ปี 
 
คณะบริหารธุรกิจ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
              หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้เวลาตามหลักสูตร 4 ปี
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
              หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
Sripatum International College SIC offers 5 Academic Programs
                                                 Bachelor of Arts : Airline Business 
                                                 Bachelor of Business Administration
                                                 International Hospitality Management (IHM)
                                                 International Business Management (IBM)
                                                 Business Chinese (BCN)
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คณะนิเทศศาสตร์
              หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล และ
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะศิลปศาสตร์
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชา ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะนิติศาสตร์
              หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะบัญชี
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
คณะบริหารธุรกิจ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
คณะนิเทศศาสตร์
              หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะศิลปศาสตร์
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะนิติศาสตร์
              หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะบัญชี
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
คณะบริหารธุรกิจ
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี 
 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 
ที่มา: สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย